Privacy Policy

Titoktartás

TITOKTARTÁSI IRÁNYELV

A PALMİYE GLOBAL HAREKETLİ YAPI SİSTEMLERİ SAN VE TİC. A.Ş (“Palmiye”) felhasználóinak (“Felhasználó(k)”) kívánságától függően a weboldalon (“Weboldal”) keresztül megszerzett személyes adatok gyűjtésekor és használatakor az általa követett alapelveket ezen Titoktartási Irányelv szabályozza.

Összegyűjthető Személyes Adatok

A Palmiye, a Weboldalon keresztül, a Felhasználó Weboldalhoz való hozzáférésétől és végrehajtandó műveletektől függően a Felhasználó

 • Személyazonossági Információját
 • Műveletbiztonsági Információját
 • IP Információját
 • Jogi Művelet és Megfelelési Információját
 • Elérhetőségi Információját
 • Kérelem/Panasz Kezelési Információját
 • Felhasználói Információját
 • Eseménykezelési Információját
 • Felhasználói Művelet Információját

valamint a Weboldal tárgyát képező szolgáltatások teljesítése érdekében szükséges és a Személyes Adatok Védelméről Szóló Törvénynek és az összes vonatkozó jogszabálynak megfelelően egyéb, személyes adatoknak tekinthető információkat begyűjtheti. A Felhasználó, saját akaratával összhangban egyértelműen hozzárjárul a Palmiye-vel általa megosztott adatok ezen Titoktartási Irányelvben meghatározott célokra való feldolgozásához.

A Személyes Adatok Védelméről Szóló Törvény 3. és 7. cikkelyének megfelelően, a visszafordíthatatlanul anonimizált adatok, az említett törvény rendelkezéseivel összhangban nem minősülnek személyes adatnak és az ezen adatokkal kapcsolatos tevékenységek a jelen Titoktartási Irányelv rendelkezéseitől függetlenül kerülnek elvégzésre.

”Cookie” Használat

A Palmiye az olyan adatokat, mint a Felhasználó által a Weboldalon történő böngészés során meglátogatott részek, kattintott területek, automatikusan begyűjti. Az ezen “Cookie” elnevezésű technológia használatával kapott adatok statisztikai információk. Ennek a technológiának a célja, hogy a Felhasználók által meglátogatott részekhez tartozó tartalmat, az oldal első meglátogatásától kezdve a Felhasználó számára könnyebben elérhetővé tegye. A legtöbb böngészőt olyan formában tervezték, hogy elfogadja ezeket a “cookie”-kat, amelyek elsősorban műszaki kommunikációs fájlok, azonban a Felhasználó kívánsága esetén mindig meg lehet változtatni a böngésző beállításait annak biztosítása érdekében, hogy a műszaki kommunikációs fájl ne érkezzen meg, vagy ha a műszaki kommunikációs fájl elküldésre került, figyelmeztetés jelenjen meg.

Online viselkedési reklámozás és marketing végzése céljából a Palmiye-nek joga van remarketinglisták meghatározásához, amelyek olyan mutatókon alapulnak, mint például a megjelenített oldalak száma, a látogatás időtartama és a cél teljesítés száma, valamint joga van a Felhasználók Weboldalon tanusított viselkedését egy, a böngészőben található “cookie”-val társítani. Később a Felhasználó számára a Weboldalon vagy a vizuális reklám hálózatban található egyéb oldalakon az érdeklődési körei szerint célzott reklámtartalom jeleníthető meg.

Az Adatok Felhasználásának Célja

A Weboldal Felhasználó általi használata, Weboldalon található tagság regisztrációjának megvalósítása, az általa nyújtott szolgáltatás fejlesztése, új szolgáltatások bemutatása és tájékoztatás, ezzel összefüggésben a Felhasználó részére a szükséges tájékoztatás biztosítása, a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel és a nyújtott szolgáltatások jellegéből fakadó kötelezettségek teljesítése érdekében a Palmiye a begyűjtött személyes adatokat feldolgozhatja.

A szóbanforgó személyes adatok a Palmiye jelentési és üzleti fejlesztési tevékenységei keretein belül feldolgozhatóak, a Felhasználó személyazonosságának felfedése nélkül különböző statisztikai kiértékelések elvégzéséhez, adatbázis készítéséhez és piackutatás céljából is felhasználhatóak. Ha a Felhasználó külön hozzájárulást ad, a szóbanforgó adatokat a Palmiye és a vele együttműködő személyek közvetlen marketing céljából feldolgozhatják, tárolhatják, harmadik személyeknek továbbíthatják és a szóbanforgó adatokkal kapcsolaban különböző alkalmazásokkal, termék és szolgáltatás bemutatással, karbantartási és támogatási tevékenységekkel kapcsolatosan történő tájékoztatás céljából a Felhasználóval felvehetik a kapcsolatot.

Ezenkívül a Palmiye a Személyes Adatok Védelméről Szóló Törvény 5. és 8. cikkelyével összhangban és/vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt kivételek előfordulása esetén a személyes adatokat a Felhasználó külön jóváhagyásának kérése nélkül is feldolgozhatja és harmadik személyekkel megoszthatja. Ezen helyzetek főbb pontokban a következőek:

A törvények egyértelműen előírják, hogy

Ha a személy tényleges lehetetlenség miatt hozzájárulását nem tudja közölni, vagy az a személy, akinek hozzájárulása jogilag nem érvényes, saját maga vagy más életének vagy testi épségének védelmében kényszerítés alatt áll, ha a Felhasználó és a Palmiye között egy szerződés megkötésével vagy teljesítéséhez való közvetlen kapcsolódásának feltételével a személyes adatok feldolgozása szükséges, ha a jogi kötelezettségek teljesítése érdekében kötelezett, ha a Felhasználó saját maga nyilvánosságra hozza, ha egy jog megállapítása, használata, vagy védelme érdekében az adatfeldolgozás kötelező, ha a Felhasználó alapvető jogainak és szabadságának megóvása feltételével a Palmize jogos érdekei érdekében az adatfeldolgozás kötelező.

Az Adatok Megosztása

A Palmiye, a Felhasználó személyes adatait és az ezen személyes adatokat felhasználva kapott új adatokat a Weboldal keretein belül a Felhasználónak nyújtott szolgáltatások teljesítése céljából azon harmadik személyeknek, akiknek a szolgáltatásait igénybeveszi, a szóban forgó szolgáltatások nyújtása céljából korlátozottan továbbíthatja. Ebben az összefüggésben a Palmiye a Felhasználói élmény fejlesztése (javítást és személyre szabást is beleértve), a Felhasználó biztonságának biztosítása, a hamisított vagy engedély nélküli használatok megállapítása, az operatív értékelés megvizsgálása, a Weboldal vagy a Palmiye szolgáltatásával kapcsolatos hibák kijavítása és a jelen Titoktartási Irányelvben vagy a Felhasználónak átadott egyéb titoktartási szövegekben szereplő célok közül bármelyik megvalósítása érdekében a Felhasználó adatait megoszthatja olyan harmadik személyekkel, mint külső forrás szolgáltatókkal, tárhelyszolgáltatókkal (“hosting” szolgáltatások), jogi irodákkal, kutató társaságokkal, call centerekkel.

A Felhasználó előzetesen hozzájárul és elfogadja azt, hogy a fent meghatározott célból való korlátozás feltételével a szóbanforgó harmadik felek a Felhasználó személyes adatait a világ bármely pontján található szervereiken tárolhatják.

A Felhasználó Adatokhoz Való Hozzáférési Joga és Helyesbítési Kérelmei

A Felhasználónak, a Palmiye-nél jelentkezve saját magával kapcsolatban joga van a következőekhez:

 • Megtudni, hogy személyes adatai feldolgozásra kerültek-e, vagy sem,
 • Ha a személyes adatai feldolgozásra kerültek, azzal kapcsolatban információt kérni, ,
 • Megtudni személyes adatainak feldolgozási célját és hogy azok a célnak megfelelően lettek-e felhasználva,
 • Megismerni a belföldi vagy külföldi harmadik feleket, amelyek részére a személyes adatok továbbításra kerültek,
 • Kérni, hogy személyes adatait kijavítsák, ha a feldolgozás során azokban hiány vagy hiba található,
 • A törvényben előírt feltételek keretei között kérni a személyes adatok törlését vagy megsemmisítését,
 • A vonatkozó jogszabálynak megfelelően kérni az elvégzett helyesbítési, törlési vagy megsemmisítési műveletről azon harmadik személyek értesítését, akiknek a személyes adatok továbbításra kerültek,
 • Egy személye elleni eredménnyel szemben kifogást emelni, a feldolgozott adatok kizárólagosan automatizáltan működő rendszerekben történő elemzése által,
 • Abban az esetben, ha a személyes adatok törvényellenes feldolgozása miatt kárt szenved, joga van kérni a kár megtérítését.

A Felhasználó a fent meghatározott kérelmeit a weboldalunkon https://palmiye.eu/hu/privacy-policy/ található módszerekkkel továbbíthatja. A Palmiye a fent található kérelmeknek megfelelően az indokolt pozitív/negatív válaszát írásban vagy digitális közegben közölheti. A kérelmekkel kapcsolatosan a szükséges műveletek esetén alapvető a díjtalanság. Azonban, ha az ügyletek költséget igényelnek, a Személyes Adatok Védelmi Tanácsa által, a Személyes Adatok Védelméről Szóló Törvény 13. cikkelyének megfelelően meghatározott díjszabás alapján kérhet díjazást.

A Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy általa a jelen Titoktartási Irányelv rendelkezései szerint a Palmiye-nek átadott információk hiánytalanok, helyesek és naprakészek, valamint ezen információk bármilyen változása esetén azonnal frissíti azokat. A Palmiye nem vállal semmiféle felelősséget abban az esetben, ha Felhasználó nem biztosít naprakész információkat.

A Felhasználó elfogadja és kijelenti, hogy ha olyan kérelmet nyújt be, amely azt eredményezi, hogy bámely személyes adatát a Palmiye nem tudja felhasználni, akkor a Palmiye által kötelezettséget vállalt szolgáltatásokat nem fogja tudni teljes mértékben kihasználni és ebben az értelemben az esetlegesen felmerülő felelősség saját magára hárul.

A Személyes Adatok Megőrzésének Időtartama

A Palmiye a Felhasználó által biztosított személyes adatokat, az általa nyújtott szolgáltatások jellegéből fakadó kötelezettségeinek teljesítése céljából, a szolgáltatásnyújtás időtartama során megőrzi.

Ezenkívül a Palmiye, a Felhasználó és közte esetlegesen felmerülő bármilyen vita esetén, a vita keretein belül a szükséges védekezés megvalósítása érdekében korlátozottan és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a meghatározott elévülési időtartamok folyamán a személyes adatokat tárolhatja.

Az Adatbiztonsággal Kapcsolatos Intézkedések, Kötelezettségvállalások és Felelősség

A Palmiye a vonatkozó jogszabályokban meghatározott vagy a jelen Titoktartási Irányelvben kifejezett feltételekkel vállalja a következőeket:

 • A személyes adatokat illegálisan nem dolgozza fel,
 • A személyes adatokhoz illegálisan történő hozzáférés megakadályozása és
 • A személyes adatok megőrzésének biztosítása céljából a megfelelő biztonsági szint megteremtésére irányulóan meghozza a szükséges műszaki és adminisztratív intézkedéseket, elvégezteti a szükséges ellenőrzéseket.

Abban az esetben, ha az oldalon más alkalmazásokhoz irányuló link került megadásra, a Palmiye nem vállal semmiféle felelősséget az alkalmazások titoktartási irányelveiért és tartalmáért.

A Palmiye nem vállal felelősséget az esetleges károkért, amelyek a fenti feltételek keretében történő személyes adatok felhasználása során merülhetnek fel.

Titoktartási Irányelvek Változásai

A Weboldalon kínált szolgáltatásokat használó személyek úgy tekintendőek, hogy azok az összes feltételt elolvasták és elfogadták. A Palmiye fenntartja a jogot a Titoktartási Irányelvek rendelkezéseinek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A naprakész Titoktartási Irányeek azon a napon lép hatályba, amikor azt bármilyen módon közzéteszik a Felhasználó számára.

Palmiye Global Hareketli Yapı Sistemleri San Ve Tic. A.Ş

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS A TITOKTARTÁSI IRÁNYELV

Weboldal Titoktartási Megállapodás
Az ezen a weboldalon ön által tett látogatás és az oldalon keresztül nyújtott szolgáltatások használata során, az ön és az ön által kért szolgáltatásokkal kapcsolatosan megszerzett adatok felhasználásának módjára és védelmére az ezen “Titoktartási Irányelv”-ben meghatározott feltételek vonatkoznak. Az ezen weboldal meglátogatásával és az oldalon keresztül általunk kínált szolgáltatások igénybevételének kérésével ön elfogadja a jelen “Titoktartási Irányelv”-ben meghatározott feltételeket.

I. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMI ÉS FELDOLGOZÁSI IRÁNYELVÉNEK CÉLJA

A mai napig, mint a Palmiye Global Hareketli Yapı Sistemleri San Ve Tic. A.Ş (“a továbbiakban mint Társaság kerül említésre”) az általunk végzett munkák érzékenységének megfelelően az ügyfeleinktől vagy ügyfél jelöltjeinktől érkező adatok titkosságát megőriztük és azok soha nem kerültek megosztásra harmadik személyekkel. A személyes adatok védelme társaságunk alapvető irányelve. Társaságunk és leányvállalataink a személyes adatok titkosságának nagy jelentőséget tulajdonított, működési alapelvként fogadta el azt és dolgozóinak ezen alapelvvel összhangban adta ki munkautasításait még azelőtt is, hogy bármely törvényes szabályozás létrejött volna. “Társaság”-ként vállaljuk, hogy a Személyes Adatok Védelméről Szóló Törvény által előírt minden felelősségnek megfelelünk. Társaságunk személyes adatok védelmével kapcsolatos alapelvei leányvállalatainkra is kiterjednek.

II. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMI ÉS FELDOLGOZÁSI IRÁNYELVÉNEK KITERJEDÉSE ÉS MEGVÁLTOZTATÁSA

Ezen Társaságunk által elkészített Irányelv a 6698. számú Személyes Adatok Védelméről szóló Törvénynek megfelelően készült. A törvény a mai naptól számítva minden rendelkezésével együtt hatályba lépett. Az önök beleegyezésével, vagy a törvényben meghatározott egyéb rendelkezéseknek megfelelően megszerzett adatok felhasználása abból a célból történik, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások jobb minőségűek legyenek, az önöknek nyújtott szolgáltatásokat és minőségpolitikánkat feljesszük. Emellett némely általunk megszerzett adat személyességének megszüntetésével anonimizálásra kerül. Ezek az adatok statisztikai célra felhasznált adatok és nem vonatkozik rájuk a Törvényalkalmazás és az Irányelvünk. Társaságunknál a Személyes Adatok Védelmi és Feldolgozási Irányelve az ügyfeleink, ügyfél jelöltjeink, dolgozóink és a velünk együttműködésben dolgozó társaságok ügyfeleinek és dolgozóinak, vagy más személyek automatikusan megszerzett adatainak védelmét célozza és ezekkel kapcsolatos előírásokat tartalmaz. Társaságunknak a Törvénynek való jobb megfelelés és a személyes adatok jobb védelmének feltételével, joga van megváltoztatni az irányelvet.

III. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ SZABÁLYOK

a) A törvény és a becsületesség szabályainak való megfelelés: A “Társaság”, az általa összegyűjtött vagy más társaságoktól érkező adatok forrását megkérdőjelezi és fontosnak tartja azt, hogy az adatok megszerzése a törvénynek megfelelő és a becsületesség szabályainak keretein belül történjen. Ebben az összefüggésben a “Társaság” által nyújtott szolgáltatásokat értékesítő harmadik felek számára (ügynökségek és egyéb közvetítő intézmények is) a személyes adatok védelme céljából megteszi a szükséges figyelmeztetéseket és tájékoztatást ad.

b) Helyes és szükség esetén naprakész adatok: A “Társaság” fontosnak tartja, hogy a szervezeten belül taláható minden adat helyes legyen, ne tartalmazzon hamis információkat és végül, ha a személyes adatokban változás következik be és ezt továbbítják számára, akkor frissítse az adatokat.
c) Konkrét, világos és jogszerű célokra történő feldolgozás: A “Társaság”, kizárólag az általa nyújtott és a szolgáltatás során az egyének által jóváhagyott célból, korlátozott formában végzi az adatfeldolgozást. Üzleti célokon kívül az adatokat nem dolgozza fel, nem használja és használtatja.
d) A feldolgozási célhoz kapcsolódva korlátozott és mértéktartó tevékenység: A “Társaság” az adatokat kizárólag a feldolgozás céljából korlátozottan és a szolgáltatás által megkívánt mértékben használja fel.
e) A vonatkozó jogszabályokban előírt, vagy a feldolgozási cél érdekében szükséges időtartamig való megőrzés: A “Társaság”, a szerződésekből eredő adatokat a Törvény által meghatározott vitathatósági időtartamig, a kereskedelmi és adótörvény követelményeinek megfelelően őrzi meg. Ezzel szemben amikor ezek a célok megszűnnek, az adatot törli vagy anonimizálja.

Fontos megjegyezni, hogy attól függetlenül, hogy a “Társaság” az adatokat jóváhagyással vagy a törvénynek megfelelően gyűjtötte-e be, vagy dolgozta-e fel, a fent felsorolt alapelvek szintén érvényesek.

A Személyes Adatok Védelméről Szóló Törvény 11. cikkelyének megfelelően ön a következőekben felsorolt jogokkal rendelkezik. Ezen jogok megkönnyítése érdekében egy jelentkezési formanyomtatványt a “Társaság” készített az önök részére.

Azon személyeknek, akiknek a személyes adatai feldolgozásra kerültek, a “Társaság” által a weboldalunkon bejelentett illetékesünknél jelentkezve, a saját adataival kapcsolatban jogában áll a következő;
a) Megtudni, hogy személyes adatai feldolgozásra kerültek-e, vagy sem,
b) Ha a személyes adatai feldolgozásra kerültek, azzal kapcsolatban információt kérni,
c) Megtudni személyes adatainak feldolgozási célját és hogy azok a célnak megfelelően lettek-e felhasználva,
ç) Megismerni a belföldi vagy külföldi harmadik feleket, amelyek részére a személyes adatok továbbításra kerültek,
d) Kérni, hogy személyes adatait kijavítsák, ha a feldolgozás során azokban hiány vagy hiba található,
e) A törvényben előírt feltételek keretei között kérni a személyes adatok törlését vagy megsemmisítését,
f) Kérni a (d) és (e) pontoknak megfelelően végrehajtott műveletekről azon harmadik személyek értesítését, akiknek a személyes adatok továbbításra kerültek,
g) Egy személye elleni eredmény születésével szemben kifogást emelni, a feldolgozott adatok kizárólagosan automatizáltan működő rendszerekben történő elemzése által,
ğ) Abban az esetben, ha a személyes adatok törvényellenes feldolgozása miatt kárt szenved, joga van kérni a kár megtérítését. Mint “Társaság”, tiszteljük ezeket a jogokat. 

A fent említett célokkal összhangban a szóban, írásban vagy elektronikus formában a társaságunk által kínált termékek és szolgáltatások jogi kereteken belül történő teljesítése, társaságunk jogi és szerződéses kötelezettségeinek teljesítése céljából, a személyes adatok gyűjtése és feldolgozása az Adatvédelmi Törvény 5. és 6. cikkelyeiben meghatározott feltételeknek és céloknak megfelelően történik.

Maximális Takarékossági Alapelv/Spórolási Alapelv
A maximális takarékossági alapelvnek vagy spórolási alapelvnek nevezett alapelvünk szerint a “Társaság”-hoz érkező adatok a rendszerbe csak a szükséges mértékben kerülnek feldolgozásra. Ezért az, hogy milyen adatokat gyűjtünk be, a cél szerint kerül meghatározásra. A nem szükséges adatok nem kerülnek összegyűjtésre. A társaságunknak továbbított egyéb adatok is szintén tovább kerülnek a társaság információs rendszereibe. A többlet információt a rendszer nem menti, az törlődik vagy anonimitást kap. Ezen adatok statisztikai célokra felhasználhatóak.

A személyes adatok törlése
A törvény szerinti megőrzési időtartamok lejárta, a bírósági eljárások befejeződése után vagy az egyéb követelmények megszűnése esetén társaságunk ezen adatokat magától törli, vagy az érintett személy kérésére az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek vagy anonimitást kapnak.

Helyesség és az adatok naprakész mivolta
A “Társaság” szervezetén belül található adatok szabályszerűen az érintett személy nyilatkozatában szereplő módon kerülnek feldolgozásra. A “Társaság” az ügyfelek vagy a “Társaság”-gal kapcsolatba lépő személyek által bejelentett adatok helyességét nem köteles vizsgálni,ez sem jogi szempontból, sem pedig üzleti alapelveink miatt sem történik meg. A bejelentett adatok helyesnek tekintendőek. A személyes adatok helyességének és naprakészségének alapelvét a “Társaság” is elfogadta. A Társasághoz érkező hivatalos dokumentumokból vagy az érintett kérésére a feldolgozott személyes adatok frissítésre kerülnek. Az ehhez szükséges intézkedések meghozatalra kerülnek.

Titkosság és adatbiztonság
A személyes adatok titkosak és a “Társaság” megfelel a titoktartásnak. A személyes adatokhoz a társaságon belül kizárólag felhatalmazott személyek férhetnek hozzá. A “Társaság” által összegyűjtött személyes adatok védelme és az illetéktelen hozzáférés elkerülése, valamint ügyfeleink és ügyfél jelöltjeink áldozattá válásának megakadályozása érdekében minden műszaki és adminisztratív óvintézkedés meghozatalra kerül. Ebben az összefüggésben biztosításra kerül a szoftverek szabványoknak való megfelelése, a harmadik felek gondos kiválasztása és társaságon belül az adatvédelmi irányelv betartása.

IV. ADATFELDOLGOZÁSI CÉLOK

A “Társaság” a személyes adatok gyűjtését és feldolgozását a tájékoztató szövegben meghatározott céloknak megfelelően fogja végezni. Az adatok a szerződés létrejötte és az ügyfeleknek való jobb szolgáltatás nyújtása céljából kerülnek összegyűjtésre és feldolgozásra.

V. AZ ÜGYFÉL, A LEHETSÉGES ÜGYFÉL, VALAMINT AZ ÜZLETI ÉS MEGOLDÁSI PARTNEREK ADATAI

Adatok gyűjtése és feldolgozása szerződéses kapcsolat érdekében
Ha ügyfeleinkkel és lehetséges ügyfeleinkkel egy szerződéses kapcsolat jött létre, az összegyűjtött adatok az ügyfél jóváhagyása nélkül is felhasználhatóak. Azonban ez a felhasználás a szerződés céljának megfelelően történik. Az adatok a szerződés jobb végrehajthatósága érdekében a szolgáltatás által megkövetelt mértékben kerülnek felhasználásra és szükség esetén az ügyfelekkel a kapcsolatot felvéve frissítésük történik. Másrészt az ügyféljelöltjeink (lehetséges ügyfél) által megadott adatok feldolgozásra kerülnek annak érdekében, hogy később könnyebb és jobb minőségű szolgáltatást kaphassanak. Ezen adatok, kérés esetén, ha nem alakul ki szerződéses kapcsolat, törlésre kerülnek.

Az Üzleti és Megoldási Partnerek Adatai
A “Társaság” alapelvének tartja, hogy mind üzleti, mind pedig megoldási partnereivel történő adatmegosztás végzésekor a törvénynek megfelelően jár el. Az üzleti és megoldási partnerekkel meglévő adattitkossági kötelezettségvállalással és kizárólag a szolgáltatás által megkövetelt mértékben történik az adatmegosztás és e feleket kötelezi az adattitkosság biztosításával kapcsolatos intézkedések meghozatalára.

Reklám célú adatfeldolgozás
Az E-Kereskedelem Szabályozásáról Szóló Törvénynek, a Kereskedelmi Kommunikáció és a Kereskedelmi Elektronikus Levelezésről Szóló Rendelettel összhangban reklám céljából elektronikus üzenet kizárólag olyan személynek küldhető, aki azt előzetesen jóváhagyta. Feltétel, hogy a hirdetés címzettjének az egyértelmű jóváhagyása rendelkezésre álljon. Szintén a fent említett törvénynek megfelelően, a meghatározott “jóváhagyás” részleteit a “Társaság” betartja. A megszerzendő jóváhagyásnak ki kell terjednie az összes kereskedelmi elektronikus üzenetre, amelyek a címzettek elektronikus eléhetőségi címére kiküldésre kerülnek a társaság termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése, forgalmazása, a vállalkozás megismertetése vagy felköszöntés és jókívánság céljából. Ezen jóváhagyás írásos formában fizikai környezetben vagy bármilyen elektronikus kommunikációs eszközzel megszerezhető. Fontos az, hogy rendelkezésre álljon a címzett pozitív akaratnyilatkozata, amely tartalmazza, hogy elfogadja a kereskedelmi elektronikus küldeményeket, valamint vezetéknevét, nevét és elektronikus elérhetőségi címét.

A társaság törvényes kötelezettsége vagy a törvény egyértelmű előírása miatt végzett adatfeldolgozás
A személyes adatokat külön jóváhagyás kérése nélkül fel lehet dolgozni akkor, ha azt a vonatkozó jogszabályok meghatározzák, vagy egy jogszabály által meghatározott jogi kötelezettség céljából történik. Az adatfeldolgozás típusának és terjedelmének a törvényesen engedélyezett adatfeldolgozási tevékenységhez szükségesnek kell lennie és meg kell felelnie a vonatkozó jogi rendelkezéseknek.

A társaság adatfeldolgozása
A személyes adatokat a társaság szolgáltatásaival és törvényes céljaival összhangban lehet feldolgozni. Azonban az adatokat semmilyen módon nem lehet felhasználni illegális szolgáltatásokhoz.

Különleges jellegű adatok feldolgozása
A törvény szerint a Személyek faja, etnikai hovatartozása, politikai meggyőződése, filozófiai hite, vallása, felekezete vagy egyéb hitvallása, ruházata és megjelenése, egyesületi, alapítványi vagy szakszervezeti tagsága, egészsége, nemi élete, büntetőjogi előélete és biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos adatai, valamint a biometrikus és genetikai adatai különleges jellegű személyes adatok. Emellett a “Társaság”  a különleges jellegű személyes adatok feldolgozása esetén az érintett személy jóváhagyásával meghozza a Tanács által meghatározott megfelelő intézkedéseket. A “Társaság” a jobb szolgáltatás nyújtása érdekében a személyek jóváhagyásával felhasználhatja a különleges jellegű adatokat, azonban kizárólag arra a célra, amelyre azokat összegyűjtötték.

Automatizált rendszerekkel feldolgozott adatok
Az automatizált rendszereken keresztül feldolgozott adatokkal kapcsolatban a “Társaság” a Törvénynek megfelelően jár el. A személyek kifejezett hozzájárulása nélkül az ezen adatokból szerzett információkat nem lehet felhasználni a személy ellen. Azonban a “Társaság” a saját rendszerében található adatokat felhasználva a szóbanforgó személlyel kapcsolatban döntéseket hozhat.

Felhasználói információk és az internet
A “Társaság” tulajdonát képező weboldalakon vagy egyéb rendszerekben és alkalmazásokban a személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és használata esetén az érintett személyek az adatvédelmi nyilatkozattal és szükség esetén a sütikkel kapcsolatban tájékoztatást kapnak. A személyek a weboldalakon megtalálható alkalmazásainkról tájékoztatást kapnak. A személyes adatok a törvénynek megfelelően kerülnek feldolgozásra.

VI. DOLGOZÓINK ADATAI

Adatok feldolgozása munkakapcsolat érdekében
Dolgozóink személyi adatai a munkakapcsolatok és az egészségügyi biztosítás szempontjából szükséges mértékben jóváhagyás nélkül is feldolgozhatóak. Azonban a “Társaság” biztosítja a dolgozók adatainak titkosságát és védelmét.

Jogi Kötelezettségekkel Összhangban Történő Feldolgozás
A “Társaság”, dolgozóinak személyes adatai, a feldolgozásra vonatkozó jogszabályokban egyértelműen meghatározott vagy a jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítése céljából emellett jóváhagyás nélkül feldolgozhatóak. Ez a kérdés a törvényből fakadó kötelezettségekre korlátozódik.

A Dolgozók Javára Történő Feldolgozás
A “Társaság” jóváhagyás kérése nélkül is feldolgozhatja a személyes adatokat abban az esetben, ha a dolgozók javáról van szó, mint például a magán egészségbiztosítások esetében. A “Társaság” a munkakapcsolatokból eredő viták érdekében is feldolgozhatja a dolgozók adatait.

Különleges jellegű adatok feldolgozása
A törvény szerint a Személyek faja, etnikai hovatartozása, politikai meggyőződése, filozófiai hite, vallása, felekezete vagy egyéb hitvallása, ruházata és megjelenése, egyesületi, alapítványi vagy szakszervezeti tagsága, egészsége, nemi élete, büntetőjogi előélete és biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos adatai, valamint a biometrikus és genetikai adatai különleges jellegű személyes adatok. Emellett a “Társaság” a különleges jellegű személyes adatok feldolgozása esetén az érintett személy jóváhagyásával meghozza a Tanács által meghatározott megfelelő intézkedéseket. A különleges jellegű személyes adatok feldolgozása, a személy jóváhagyása nélkül kizárólag a Törvényben megengedett esetekben és korlátozottan történhet. Annak érdekében, hogy dolgozóink részesüljenek a biztosítási és egészségügyi szolgáltatások előnyeiből, a tőlük vett különleges adatok csak ezen célra használhatóak fel.

Automatizált rendszerekkel feldolgozott adatok

A dolgozókkal kapcsolatos, automatizált rendszerekben feldolgozásra kerülő adatok a társaságon belüli kinevezéseknél és teljesítményértékelésben felhasználhatóak. Dolgozóinknak joguk van kifogást emelni a velük szembeni eredmény ellen és ezt a társaságon belüli eljárásoknak megfelelve valósíthatják meg. A dolgozók kifogásainak értékelése szintén a társaságon belül történik.

Felhasználói adatok és az internet

A Palmiye Global Hareketli Yapı Sistemleri San Ve Tic. A.Ş.  tulajdonát képező weboldalakon és egyéb rendszerekben vagy alkalmazásokban történő személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és felhasználása esetén az érintett személyek az adatvédelmi nyilatkozattal és szükség esetén a sütikkel kapcsolatban tájékoztatást kapnak. A személyek a weboldalakon megtalálható alkalmazásainkról tájékoztatást kapnak. A személyes adatok a törvénynek megfelelően kerülnek feldolgozásra.

Szeretnénk felhívni figyelmüket a weboldalunk meglátogatásakor az oldalunkon használt/felhasználandó sütikkel kapcsolatosan a következő információkra.

Sütik Felhasználásának Célja

Süti Típusa

Google (analytics, doubleclick)

Mérés Reklám Oldalon belüli fejlesztés

Funkcionális és analitikus sütik Kereskedelmi sütik

Facebook

Reklám

Kereskedelmi sütik

Insider

Mérés Reklám Oldalon belüli fejlesztés

Funkcionális és analitikus sütik Kereskedelmi sütik

Hotjar

Mérés Oldalon belüli fejlesztés

Funkcionális és analitikus sütik Kereskedelmi sütik

3. fél társaságok (criteo, rtbhouse)

Reklám

Funkcionális és analitikus sütik Kereskedelmi sütik

A funkcionális és analitikus sütik adatokat tartalmaznak a preferenciáiról, az internetes oldal hatékony felhasználásáról, a felhasználói igények kielégítése érdekében az oldal optimalizálásával  kapcsolatban és arról, hogy a látogatók hogyan használják az oldalt. Jellegükből adódóan az ilyen típusú sütik tartalmazhatnak olyan személyes adatokat, mint a felhasználónév, stb.

Harmadik Fél Sütik
A Palmiye Global Hareketli Yapı Sistemleri San Ve Tic. A.Ş internetes oldalai/mobil alkalmazásai/mobil internet oldalai harmadik fél megbízható, ismert reklámszolgáltatókkal dolgoznak együtt. A harmadik fél szolgáltatók saját sütijeiket helyezik el azért, hogy önnek testreszabott hirdetéseket kínálhassanak. A harmadik fél által elhelyezett sütik az internetes oldalakon a látogatók böngészési információit gyűjtik össze, dolgozzák fel és kielemzik a használat módját.

Kereskedelmi sütik
Arra szolgál, hogy érdeklődési körének és választásainak megfelelően a megcélzott termékhez/tartalomhoz hasonló jellegűeket kínáljon fel és fejlettebb, személyre szabottabb reklám portfóliót nyújtva a felhasználói élményt növelje. A fent kifejtett ülési, állandó, funkcionális, analitikus és kereskedelmi sütik háttérben való megtartásának időtartama körülbelül 2 (kettő) hónap, amellyel kapcsolatban a személyes internetes böngésző beállításaiban elvégezheti a szükséges beállításokat. A beállításokból az eltávolítási művelet az internet böngészőtől függően változhat.

Hogyan tudom törölni a sütiket?
Számos internetes böngésző úgy van beállítva, hogy a számítógép első telepítésétől kezdve automatikusan elfogadja és használja a sütiket. Az internetes böngésző segítség vagy a beállítások menüpontjait használva biztosíthatja a sütik blokkolását, vagy beállíthatja azt, hogy figyelmeztetést kapjon, amikor egy süti elküldésre kerül az ön készülékére. A sütik kezelésének különféle módjainak megismeréséről és az ön által használt böngésző beállításainak módjáról részletes információ kérése érdekében használhatja böngészője útmutatásait vagy a segítség kiválasztása képernyőt.

Telekommunikáció és internet
A társaságnál dolgozók részére kiadott számítógépek, telefonok- e-mailok és egyéb alkalmazások kizárólag üzleti célokból kerültek kiadásra. A dolgozó a társaság által kiadott eszközök egyikét sem használhatja saját célra vagy kommumikációjára. A társaság az ezen eszközökön található összes adatot ellenőrizheti. A dolgozó vállalja, hogy munkakezdésétől számítva a részére kiadott számítógépeken, telefonokon vagy egyéb eszközökön a munkán kívül egyéb adatot vagy információt nem fog tárolni.

VII. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA BELFÖLDÖN ÉS KÜLFÖLDRE

A személyes adatokat a “Társaság” az általa nyújtott szolgáltatás elvégzése céljából üzleti és megoldási partnereivel megoszthatja.

A “Társaság” a személyes adatokat a következőekben meghatározott személyekkel és intézményekkel meghatározott célokból továbbíthatja;
» A üzleti partnerség létrehozási céljainak biztosítása érdekében korlátozottan a “Társaság” üzleti partnereinek,
» Társaságunk szállítóitól külső forrásként beszerzett és Társaságunk üzleti tevékenységének végrehajtásához szükséges szolgáltatások Társaságunk részére való nyújtásának biztosítása céljából korlátozottan a “Társaság” szállítóinak,
» Társaságunk leányvállalatainak részvételét is igénylő kereskedelmi tevékenységek folytatásának biztosításával korlátozottan a “Társaság” megoldási partnereinek,

»A törvény által felhatalmazott egyéb hivatalos hatóságoknak és magánszemélyeknek,

Az Adatvédelmi Törvény 8. és 9. cikkelyeiben meghatározott feltételekkel és célokkal összhangban harmadik személyeknek továbbíthatja.

A “Társaság”, a törvényben és a Tanács által meghatározott feltételek mellett, a személyes adatok a Törvényben található egyéb feltételekkel összhangban és a személy jóváhagyásától függően belföldre és külföldre való továbbításának jogával rendelkezik.

VIII. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

A “Társaság” elfogadja, hogy a Törvény értelmében az érintett személynek az adat feldolgozása előtt jogában áll jóváhagyást adni, az adatfeldolgozás után pedig joga van meghatározni adatainak sorsát.

A “Társaság” által a weboldalunkon bejelentett illetékesünknél való jelentkezés esetén a személyes adatokkal kapcsolatban, jogában áll;
a) Megtudni, hogy személyes adatai feldolgozásra kerültek-e, vagy sem,
b) Ha a személyes adatai feldolgozásra kerültek, azzal kapcsolatban információt kérni,
c) Megtudni személyes adatainak feldolgozási célját és hogy azok a célnak megfelelően lettek-e felhasználva,
ç) Megismerni a belföldi vagy külföldi harmadik feleket, amelyek részére a személyes adatok továbbításra kerültek,
d) Kérni, hogy személyes adatait kijavítsák, ha a feldolgozás során azokban hiány vagy hiba található,
e) A 7. cikkelyben előírt feltételek keretein belül kérni a személyes adatok törlését vagy megsemmisítését,
f) A (d) és (e) pontoknak megfelelően végrehajtott műveletekről az azon harmadik személyek tájékoztatását, akiknek a személyes adatok továbbításra kerültek,
g) Egy személye elleni eredménnyel szemben kifogást emelni, a feldolgozott adatok kizárólagosan automatizáltan működő rendszerekben történő elemzése által,
ğ) Abban az esetben, ha a személyes adatok törvényellenes feldolgozása miatt kárt szenved, kérni a kár megtérítését. Ezzel szemben a személyek az anonimizált adatokkal kapcsolatosan  nem támaszthatnak jogokat. A “Társaság” a személyes adatokat, az üzleti és szerződéses kapcsolatainak megfelelően, egy igazgágügyi eljárás vagy állami hatalom gyakorlása céljából az érintett intézménnyel és szervezetekkel megoszthatja.

A személyes adatok tulajdonosai a fent meghatározott jogaikkal kapcsolatos igényeiket a Társaság hivatalos weboldalán, a https://palmiye.eu/hu/privacy-policy/ címen található jelentkezési formanyomtatványt hiánytalanul kitöltve és nedves aláírással ellátva, a lent meghatározott elérhetőségi címre, ajánlott levélben, személyi igazolványuk másolatával (csak a személyi igazolvány elülső felének másolata formájában) elküldve juttathatják el. A jelentkezés a tartalmának megfelelően a lehető legrövidebb időn belül, vagy a társaságunkhoz való megérkezését követően legkésőbb 30 napon belül megválaszolásra kerül. Jelentkezését ajánlott levélben kell benyújtania. Emellett csak az önnel kapcsolatos rész kerül megválaszolásra, házastársával, rokonával vagy barátjával kapcsolatos kérelmei nem kerülnek elfogadásra. A “Társaság”, a kérelmezőktől további kapcsolódó információkat és dokumentumokat igényelhet.

 IX. A TITOKTARTÁS ALAPELVE

Legyen akár dolgozó, vagy egyéb személy, a “Társaság”-nál megtalálható adatai titkosak. Szerződés vagy jogszerűség nélkül ezeket az adatokat senki nem használhatja, másolhatja, sokszorosíthatja, másoknak nem adhatja át és nem használhatja ezen adatokat az üzleti célokon kívül.

X. A FELDOLGOZÁS BIZTONSÁGA

A “Társaság” által összegyűjtött személyes adatok védelme érdekében és illetéktelen személyek kezébe jutása, valamint ügyfeleink és ügyféljelöltjeink áldozattá válásának megakadályozása érdekében minden szükséges műszaki és adinisztratív óvintézkedés meghozatalra kerül. Ebben az összefüggésben biztosításra kerül a szoftverek szabványoknak való megfelelése, a harmadik felek gondos kiválasztása és társaságon belül az adatvédelmi irányelvek betartása. A biztonsággal kapcsolatos intézkedések folyamatosan megújulnak és fejlesztésre kerülnek.

XI. ELLENŐRZÉS

A “Társaság” a személyes adatok védelme tárgyában szükséges belső és külső ellenőrzéseket elvégezteti.

XII. JOGSÉRTÉSEK BEJELENTÉSE

A “Társaság”, abban az esetben, ha értesítést kap arról, hogy a személyes adatokkal kapcsolatban bármilyen jogsértés történt, a szóbanforgó jogsértés megszüntetése érdekében azonnali intézkedéseket tesz. Az érintett kárát minimalizálja és kompenzálja a veszteséget. Ha a személyes adatok kívülről illetéktelen személyek általi megszerzésének helyzete áll fenn, arról azonnal értesíteni kell a Személyes Adatok Védelmi Tanácsát.

A jogsértések bejelentésével kapcsolatosan a https://palmiye.eu/hu/privacy-policy/címen meghatározott eljárások szerint is lehet kérelmet benyújtani.

A Személyes Adatok Védelméről szóló Törvénynek megfelelően benyújtott kérelmekkel kapcsolatban

Minden bejelentés, mint ahogy az a https://palmiye.eu/hu/privacy-policy/oldalakon is látható, az oldalon megtalálható formanyomtatványt kitöltve, mellékletként a személyi igazolványt csatolva, ajánlott levélben a formanyomtatványon található címre való elküldése esetén kerül feldolgozásra.

A személyes adatokkal kapcsolatos jogok kizárólag a személyek saját adataival kapcsolatban használhatóak. Azon személyek kérelme, akik e-mailt küldenek és a mellékletben megtalálható a személyi igazolványuk másolata, azonban saját magukon kívüli adatokkal kapcsolatosan nyújtanak be igényt, nem kerül figyelembe vételre. Nem kerülnek figyelembe vételre azok a formanyomtatványok, amelyek mellékletében nem található személyi igazolvány másolat. Tájékoztatjuk önt, hogy még abban az esetben is, ha az adatok törlésére irányuló kérése teljesült, a hivatalos hatóságok által kért adatokat azokkal kötelesek vagyunk megosztani.

ELÉRHETŐSÉG

World Trade Center

IDTM A-2 Block No:77 TR-33149

Yeşilköy / ISTANBUL

Tel: +90 (212) 886 74 74

Fax: +90 (212) 886 95 29

E-post: [email protected]